Back to top

El mòbil, jo i els altres

Dos joves miren els seus mòbils

Actualment, el mòbil, nosaltres i els altres ens trobem en una mateixa realitat. Internet ha creat un nou espai de sociabilitat que estén les nostres relacions a les 24 hores del dia i que es complementa amb el món físic.

En ser una extensió de la nostra vida, doncs, hem d'actuar de manera responsable per tal de poder extreure tot allò positiu que té i no veure'ns implicats en problemàtiques que ens puguin perjudicar.

Per una banda, hem de ser conscients del que fem nosaltres a les xarxes i fins a quin punt volem exposar la nostra intimitat i vida personal. Actuant de forma assenyada, podrem evitar que el què hàgim compartit se’ns torni en contra o pugui ser utilitzat per tercers.

Per altra banda, també hem de reflexionar sobre la relació que tenim amb els altres a través de les xarxes. Saber treure profit de tot allò beneficiós que ens aporten les nostres relacions socials és tan important com saber quins són els seus perills. Només d'aquesta manera podrem eludir fets com el ciberassetjament.

Icona d'una mà apuntant cap avall   A les pestanyes de sota, trobareu la proposta d'activitats per treballar aquesta qüestió amb el vostre alumnat. Feu un cop d'ull a les diferents pestanyes per veure la seqüència de les tres sessions proposades. Trobareu els continguts relacionats i les pautes de desenvolupament de les activitats a la guia per al professorat.

Què treballarem?

Símbol de 'vist'

Les oportunitats i els riscos que ens ofereixen internet i la connexió constant a la xarxa.

Símbol de 'vist'

L'autopercepció, la identitat i com ens projectem a les xarxes socials. 

Símbol de 'vist'

Agressió, assetjament i ciberassetjament: causes i conseqüències.

Continguts

Símbol de 'vist'

Reflexions i debat sobre com em veig i com em veuen els altres.

Símbol de 'vist'

Anàlisi de les últimes 5 fotografies que hem compartit a les xarxes socials.

Símbol de 'vist'

Activitat individual sobre la identitat i els nostres cercles d'influència.

Símbol de 'vist'

Debat o joc de rols sobre com ens comportem a la xarxa i com actuem en persona. 

Símbol de 'vist'

Visualització d'un reportatge sobre l'assetjament i debat conjunt a l'aula. 

Àmbits competencials:

 • Acció tutorial
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit tecnològic
 • Àmbit social
 • Àmbit de cultura i valors
 • Àmbit digital

Proposta de temporització: 3 sessions d'una hora

Materials necessaris:

 • Guia per al professorat
 • Projector a l’aula i accés a internet
 • Pissarra o suport digital
 • Dispositius amb accés a internet
 • Folis i colors

Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats per a la primera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

1. Per començar...

Parlarem de la construcció del “jo” en aquest nou escenari. Introduirem el tema i plantejarem al grup les qüestions següents:

 • Què ens permet fer el mòbil per socialitzar-nos?
 • Quins avantatges i quins inconvenients creieu que té aquest tipus d'interacció social?
 • Què penseu que és la identitat digital? Quina relació creieu que té amb la identitat física?

2. Com em veig i com em veuen els altres

Segons el diccionari de la llengua catalana, la identitat és “el conjunt de característiques que fan que una persona o una comunitat sigui ella mateixa”. Per començar a reflexionar sobre què és el que volem transmetre cada cop que pengem, per exemple, una fotografia a les xarxes socials, visualitzarem el vídeo següent:

Al vídeo es mostren diferents situacions en què els personatges s'esforcen per penjar fotografies perfectes i com sovint aquesta perfecció no es correspon amb la realitat. Després de veure el vídeo, farem un debat per reflexionar sobre per què sentim la necessitat de penjar fotos i de mirar les dels altres, i què ens generen els m'agrada o la seva absència. A la guia per al professorat trobareu algunes pautes per a la dinamització del debat.

A continuació, mirarem un altre vídeo per continuar reflexionant sobre la imatge que projectem a les xarxes i com ens afecta el com ens veuen els altres. Concretament, mirarem un fragment del capítol ‘Empantallades’ del programa educatiu Oh my goig, de Betevé.

Després de veure el vídeo, farem un debat al voltant de com ens sentim quan ens veiem a les fotos que pengen els altres, quina actitud tenim si no ens agrada com ens veiem i quina influència té en nosaltres el tipus de fotografies que pengen els famosos o els personatges a qui admirem. A la guia per al professorat trobareu algunes pautes per a la dinamització del debat. 

3. Què comparteixo

Per acabar aquesta primera sessió, farem un exercici que parteix de la reflexió individual per acabar compartint-ho amb tot el grup classe. Cadascú buscarà en el seu mòbil les 5 últimes fotografies que hagi compartit, a través de qualsevol de les seves xarxes socials (Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat, etc.), tot intentant que com a mínim 1 o 2 de les imatges triades siguin fotos on apareix un mateix. A la guia per al professorat trobareu una taula per anar recollint la informació requerida de cada fotografia. Amb la taula ja completa, plantejarem les qüestions següents:

 • En quants casos coincideix el que volíem transmetre amb el que sentíem i el que, finalment, hem publicat?
 • Quines diferències hi ha entre el que ha comentat la gent i la resposta esperada?

Per acabar, posarem en comú les conclusions que hem extret de l’exercici i engegarem un debat i reflexió conjunta sobre tot allò treballat durant la sessió. A la guia per al professorat trobareu algunes preguntes per facilitar la dinamització del debat.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats per a la segona sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

4. Anem més enllà...

Construïm-nos. La importància de voler ser “algú” i, sobretot, algú respecte del grup és una característica típica i comuna entre els éssers humans, però que s’accentua durant l’adolescència. Així, començarem recordant els conceptes treballats en la sessió anterior i engegarem un breu diàleg al voltant de l’afirmació de Montse Sánchez, presidenta de l'Institut ITA d’Argentona (centre on ingressen adolescents per diversos trastorns de conducta), en un reportatge del programa 30 minuts sobre l'assetjament escolar: “Durant l’adolescència construïm la nostra identitat i ens resulta més important el que pensi o digui el grup de nosaltres que el que opini el nostre pare o mare”.

 • Estem d’acord amb aquesta afirmació? Per què?
 • Ens influencia què pensen o diuen de nosaltres els companys i companyes?
 • I us heu plantejat mai que el que dieu dels altres també pot tenir una influència positiva o negativa sobre ells i elles?

Cercles d'influència. A continuació, proposarem dibuixar en un full un cercle per representar el propi “jo”. Seguidament, cadascú anirà incloent en el dibuix els cercles que consideri que l’influencien, dibuixant-los sobreposats al propi “jo”, més o menys grans.  Alguns d’aquests cercles poden ser: família, amistats, companys de classe, activitats on es relacionen, com ara l’esplai, esport, etc. A la guia per al professorat en trobareu pautes més detallades, així com un exemple visual de l'activitat. 

5. El meu perfil

A continuació, farem una activitat per qüestionar-nos per què de vegades a internet duem a terme determinades accions que gairebé segur no faríem fora de les xarxes. A dossier didàctic trobareu dues opcions de desenvolupament de l'activitat, per fer-la més breu o aprofundir-hi més. En totes dues opcions, visualitzarem el vídeo següent:

Icona d'un clip

Opció 1. Activitat breu. Començarem mirant el vídeo proposat. Es tracta d'un recurs audiovisual de la campanya ‘De aquí no pasas’, de Save the Children, sobre protecció de la privacitat dels adolescents a internet. Després, proposem articular un debat en relació a les preguntes següents:

 • Per què donem informació sobre nosaltres, de forma tan concreta i abundant, en els perfils que ens creem a les xarxes? Alguna de les informacions que es donen per internet poden ser perilloses per a nosaltres mateixos?
 • En cas de trobar-nos una persona desconeguda pel carrer, i establir una conversa espontània, li donaríem tota la informació exactament tal com la tenim publicada en els perfils digitals? Com és, doncs, que ho fem a la xarxa i de forma pública?
Icona d'un clip

Opció 2. Activitat d'aprofundiment. Començarem desenvolupant una dinàmica de joc de rols per recrear una situació similar a la del vídeo proposat que veurem després. Dividirem la classe en 4 grups (A, B, C i D):

 • Els grups A i B treballaran el Personatge X. Cal que els dos grups es posin d’acord en quin personatge treballaran. Recomanem que escullin alguna persona més o menys famosa, propera a la seva edat i que tot el grup classe conegui, com ara un/a youtuber, un actor o actriu jove, un/a cantant jove, etc. Un cop decidit, ens imaginarem que aquest personatge arriba nou al nostre institut. Després, cada grup treballarà el personatge des de prismes diferents:
  • El grup A prepararà la presentació d’aquest personatge en un pla físic, tot imaginant que és el seu primer dia d’institut i que té uns 2 minuts per presentar-se a la resta de companys/es de classe.
  • El grup B s’imaginarà que ja saben que aquest personatge vindrà nou a l’institut i que, abans que arribi, decideixen buscar informació sobre ell o ella en els perfils que té creats a la xarxa (Instagram, Facebook, Youtube, etc.) Així doncs, hauran d’entrar als perfils d’aquesta persona i apuntar tota la informació que en poden extreure sense haver-hi parlat mai directament (probablement, lloc on viu, quins amics té, si té parella o no, on ha anat de vacances, quina música li agrada, etc.) Quan tinguin la informació recollida, la presentaran a l’aula davant de tothom.
 • Els grups C i D treballaran el Personatge Y. Com els altres dos grups, primer acordaran quin personatge treballaran i, després, prepararan la presentació per separat.
  • El grup C seguirà les mateixes pautes que el grup A, però amb el personatge escollit.
  • El grup D seguirà les mateixes pautes que el grup B, però amb el personatge escollit.

Seguidament, un representant de cada grup llegirà/escenificarà les presentacions preparades en els respectius formats i, entre tots i totes, comentarem quines són les sensacions que hem tingut escoltant les presentacions. A la guia per al professorat trobareu detallades les pautes de desenvolupament de l'activitat, així com algunes preguntes per facilitar la dinamització del diàleg. 

A continuació, veurem el vídeo proposat, que ens servirà com a recreació audiovisual de l’exercici que acabem de fer. Finalitzarem la sessió reflexionant al voltant de les qüestions següents:

 • Per què estem constantment donant tanta informació nostra a la xarxa (ubicació, on estudiem, què fem quan sortim de l’Institut, quines amistats tenim, etc.?
 • El fet d’interactuar a través de pantalles ens fa donar molta més informació nostra (que sovint poden consultar desconeguts) de la que explicaríem en persona?

Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats per a la tercera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

6. Com actuem davant l'assetjament

En aquesta darrera sessió tractarem la qüestió de l’assetjament i, més concretament, del ciberassetjament. Per introduir el tema i preparar les primeres sensacions, començarem projectant a l’aula els vídeos següents:

Es tracta de dos breus vídeos elaborats per la Fundación ANAR i la Fundación Mutua Madrileña per prevenir i lluitar contra l’assetjament escolar. Els projectarem i demanarem reflexionar sobre el que acabem de veure de forma individual i introspectiva. Deixarem uns minuts per fer-ho i per anotar, individualment, alguna idea que ens vingui al cap o què és el que ens ha cridat més l’atenció dels vídeos.

A continuació, veurem el reportatge ‘Bullying’, del programa 30 minuts, de TV3. Abans de projectar-lo, repartirem a tot el grup classe una frase concreta que diu alguna de les persones que apareixen en el reportatge. A la guia per al professorat trobareu les frases preparades per imprimir-les i retallar-les. Deixarem uns minuts perquè cadascú llegeixi bé la frase que li ha tocat i demanarem que, durant el vídeo, cadascú es fixi especialment en aquesta persona i reflexioni sobre la seva afirmació. En paral·lel, mentre veiem el documental podem anar anotant individualment tot allò que ens cridi l’atenció, més enllà de la frase i la persona que ens hagi tocat.

Repartirem un total 16 frases. Recomanem que algunes surtin repetides perquè més d’un/a alumne/a es trobi amb la mateixa frase i puguem conèixer diferents punts de vista durant el debat final.

7. Donem veu a víctimes, assetjadors i testimonis

Amb les frases ja repartides, visualitzarem el reportatge ‘Bullying’, del programa 30 minuts, de TV3.

8. Reflexions sobre l'assetjament

Finalment, obrirem un espai de reflexió per expressar el que hem sentit escoltant víctimes i assetjadors, així com les opinions de cadascú sobre la frase que li hagi tocat analitzar. En general, comentarem tot allò que ens hagi cridat l’atenció sobre les situacions mostrades en el reportatge. Haurem de procurar que, en acabar la sessió, tots i totes tinguem clars alguns conceptes:

 • Diferenciar entre agressió, assetjament escolar i ciberassetjament.
 • Alguns consells per afrontar el ciberassetjament.
 • Resulta indispensable la col·laboració de la resta del grup, que encara que no participin directament de l’agressió són còmplices si no expressen el seu rebuig.
 • La força dels testimonis és indispensable per aconseguir que una agressió no es converteixi en un cas d’assetjament.

Trobareu més informació per tractar aquests conceptes dins de la guia per al professorat.

Per tancar el debat a l’aula, consensuarem possibles “solucions” col·lectives per prevenir o acabar amb l’assetjament i/o ciberassetjament, dins i fora del centre educatiu.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

NOU RECURS: Unfollow a les violències masclistes

El CNJC ha elaborat uns materials per prevenir i abordar les violències masclistes i les relacions abusives entre adolescents i joves a través de les xarxes socials o altres entorns digitals.
Aplicació: per ampliar la 3a sessió en relació amb els comportaments
Nivell educatiu: Tots els nivells d'ESO.

NOU RECURS: Ànima lliure i les xarxes socials

Què pengem a les xarxes socials? Som conscients que tothom té accés a la informació que compartim? Ànima lliure, la instagramer i youtuber de Merlí en adolescents.cat dóna el seu parer.
Aplicació: recurs per ampliar la reflexió en les sessions 1 i 2.
Nivell educatiu: cicle superior de primària i tots els nivells d'ESO.

Ànima lliure i les relacions a la xarxa

Sabem amb qui ens relacionem a la xarxa? Ànima lliure, la instagramer i youtuber de Merlí en adolescents.cat dóna el seu parer.
Aplicació: recurs per utilitzar en l'activitat 5 de la sessió 2.
Nivell educatiu: cicle superior de primària i tots els nivells d'ESO

Mossos d'esquadra - Joves

Web dels Mossos d’Esquadra amb recomanacions de seguretat i informacions d’interès adreçades específicament a joves.
Aplicació: Útil per facilitar a l’alumnat un espai amb consells concrets sobre la navegació a internet.
Nivell educatiu: Segon cicle d'ESO.

Què és el ciberbullying?

Vídeo del programa InfoK, de Televisió de Catalunya, que explica què és el ciberassetjament i com podem contribuir a evitar-ho.
Aplicació: Pot complementar la 3a sessió, per contribuir a consolidar els conceptes treballats.
Nivell educatiu: Primer cicle d'ESO.

'Prevención Ciberbullying'

Web impulsada per l’organització Pantallas Amigas, amb informació i recursos sobre el concepte de ciberassetjament i la seva prevenció.
Aplicació: Per dotar de més eines el professorat per preparar la tercera sessió.
Nivell educatiu: Tots els nivells d'ESO.

Joves, Internet i privacitat: els reptes de la identitat en l'era digital

Article de Liliana Arroyo, publicat al CCCB Lab que reflexiona sobre la identitat digital i la privacitat des de la perspectiva dels adolescents.
Aplicació: Aquest recurs pot ser útil per al professorat, per preparar l'activitat 5 de la sessió 2.
Nivell educatiu: Documentació per al professorat.

Assetjament

Vídeo del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb recomanacions per fer un bon ús d’internet, tot posant el focus en la prevenció de l’assetjament.
Aplicació: Aquest recurs pot complementar la 3a sessió, per contribuir a consolidar els conceptes treballats.
Nivell educatiu: Tots els nivells d'ESO.

Xarxes socials: riscos i potencials per als infants i adolescents

Vídeo d'una xerrada d’en Jordi Bernabeu, psicòleg i educador social especialitzat en la intervenció amb adolescents i joves pel que fa a consum de drogues i els usos de les TIC i les xarxes socials.
Aplicació: Útil per preparar el desenvolupament de les activitats.
Nivell educatiu: Documentació per al professorat.