Protecció de dades

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya té la seva seu al carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya té l’adreça electrònica https://www.educac.cat, sens perjudici que puntualment existeixin altres adreces que també permetin accedir als continguts i els serveis prestats mitjançant el lloc web de la institució.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya es regeix per la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, així com per la llei marc del sector, és a dir, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i pel que preveu l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Aquesta política de protecció de dades del Consell de l’Audiovisual de Catalunya és aplicable per al tractament de les dades personals, a l’empara de la legislació següent:

* Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD).
* Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Qui és responsable del tractament de les vostres dades personals?

El responsable de les vostres dades personals és el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb CIF S0800038B  i domicili al carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. L’adreça de correu electrònic a la qual us podeu adreçar per a qualsevol tràmit relatiu a la protecció de les vostres dades personals és secretaria-general.cac@gencat.cat

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) no es fa responsable de les dades personals que no siguin veritables i posades al dia. Per tant, els usuaris i els prestadors tenen l’obligació de facilitar les dades personals actualitzades, altrament, el CAC no té l’obligació de verificar la certesa de les dades personals emprades pel seu servei.

L’òrgan intern del Consell que tramita qualsevol sol·licitud en relació amb les vostres dades personals és la Secretaria General.

Qui és el/la delegat/ada de protecció de dades del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i com us hi podeu posar en contacte?

El/la delegat/ada de protecció de dades és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals al Consell i s’encarrega de supervisar el compliment de la normativa de protecció de dades. Podeu contactar amb el/la delegat/ada de protecció de dades del Consell adreçant-vos-hi per escrit al carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona, o bé a l’adreça electrònica dpd.cac@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem les vostres dades personals amb les finalitats següents:

 • Gestió, tramitació i seguiment de les sol·licituds formulades pels ciutadans a través dels mitjans i formularis oferts al web del responsable, per:
  • Queixes, 
  • opinions i suggeriments
  • sol·licituds d'accés d'informació pública 
  • exercici de drets. 
 • Gestió, tramitació i control dels expedients, les llicències i els concursos i procediments tramitats pel Consell.
 • Gestió i tramitació dels Premis eduCAC i Premis el CAC a l’escola

•    Gestió dels recursos per posats a disposició per a  facilitar, i potenciar, l’educació audiovisual  a l’escola

•    Gestió i manteniment de les relacions institucionals, la tramesa de comunicats de premsa del Consell i l’organització per a la gestió i la documentació d’esdeveniments institucionals.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades personals mentre siguin necessàries per al compliment de la finalitat del tractament.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades?

No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat que hi estiguem obligats per una llei o que ho hàgiu consentit prèviament.
El Consell garanteix la privacitat de les dades personals que es cedeixin a eventuals encarregats de realitzar alguns dels tractaments descrits.

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per la persona usuària

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i/o l’entrada de dades en el formulari per a les finalitats establertes, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el prestador atengui la seva petició. La persona usuària garanteix que les dades personals facilitades al responsable són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El responsable informa els usuaris i els garanteix expressament que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzin algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc dels usuaris. Les dades sol·licitades mitjançant el lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a la persona usuària. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin ajustats completament a les seves necessitats.

Transferències internacionals de dades

No hi ha previstes transferències internacionals de dades, excepte en els casos següents, en què es realitzaran a tercers països amb un nivell adequat de protecció, declarat per la Comissió Europea i/o amb l’aportació de garanties adequades, com ara les clàusules contractuals tipus (apartat 8 de l’article 28 i lletra d de l’apartat 2 de l’article 46 del RGPD) i les normes corporatives vinculants (lletra b de l’apartat 2 de l’article 46 i article 47 del RGPD):

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, com a responsable del tractament, contracta la seva infraestructura virtual segons un model de computació al núvol a través de Google/Microsoft, a l’empara de normes corporatives vinculants. Informació disponible a (Google) https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=es  / (Microsoft)  https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.[XS1] 

En els casos en què pugui haver transferències internacionals de dades, ha de ser a través de les galetes provinents de tercers (Google Analytics[XS2] ). Podeu rebre informació de les transferències de dades a països tercers que, si escau, realitzen els tercers identificats en aquesta política de galetes, en les seves polítiques sobre el tractament de les dades recollides corresponents.

Decisions automatitzades incloses l’elaboració de perfils 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya no realitza la presa de decisions automatitzades i tampoc l’elaboració de perfils.

Mesures de seguretat

El responsable ofereix garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, de manera que el tractament sigui conforme als requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades i garanteixi la protecció dels drets i llibertats de la persona afectada.

Advertiment sobre el contingut de la informació de les actuacions difoses

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya publica, amb caràcter general, el text íntegre dels acords adoptats pel seu òrgan Plenari, llevat d’aquells que per la seva naturalesa siguin objecte de protecció especial, atesa la normativa de protecció de dades de caràcter personal, o puguin afectar el secret comercial o industrial dels prestadors privats de serveis de comunicació audiovisual.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

Exercici de drets: Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i supressió (Art.16-21 RGPD) FORMULARI

Al lloc web del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, https://www.cac.cat, hi trobareu a la vostra disposició les sol·licituds per exercir els vostres drets i accedir a les vostres dades, rectificar-les, oposar-vos-hi, suprimir-les i sol·licitar-ne la portabilitat, o bé, limitar alguna dada de caràcter personal. Així mateix, també teniu dret  a poder retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment. 

Terminis per resoldre: S’estableix el termini d’un mes per fer efectiu el dret de la persona interessada a obtenir una resolució, el qual pot ser prorrogat per dos mesos més en els casos de gran complexitat o si el nombre de sol·licituds rebudes és molt elevat. En qualsevol cas, s’ha d’informar la persona usuària de l’ampliació de les pròrrogues.

Exercici dels drets: La persona usuària pot exercir els drets en qualsevol moment. Només ho pot fer la persona interessada, o el seu representant legal, si és un menor o un incapaç, ja que aquests drets són personalíssims.

Dret d'accés (Art. 15 RGPD): FORMULARI

La persona interessada té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.
 • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de la persona interessada.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.
 • La persona interessada té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Si se sol·licita per mitjans electrònics, la persona interessada té dret a rebre la informació en aquest mateix format.
 • Restricció al dret a obtenir còpia: Si perjudica els drets i llibertats de terceres persones.

Dret de rectificació (Art. 16 RGPD) FORMULARI
Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. La persona interessada té dret a obtenir del responsable que es completin les seves dades personals que resultin inexactes.

Dret de supressió (Dret a l’oblit Art. 17 RGPD) FORMULARI

La persona interessada té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”) en els casos següents:

 • Si les dades personals ja no són necessàries en relació a la finalitat, per la qual, es van obtenir les dades.
 • Si el consentiment és necessari per al tractament i la persona usuària decideixi no atorgar-lo.
 • Si la persona usuària s’oposa al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment.
 • Si les dades personals han estat atorgades dins de l’àmbit de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, adreçada a menors.
 • Si el responsable ha fet públiques les dades personals, per la qual cosa ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió la resta de responsables que estan tractant aquestes dades.

El responsable ha de comunicar-ne la supressió a cadascuna de les persones destinatàries, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d’identificar les persones destinatàries.

Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

 • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
 • El compliment d'una obligació legal.
 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d'oposició (Art. 21 RGPD) FORMULARI

La persona interessada té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment:

 • Quan el tractament es basa en l’interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de la persona interessada o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • Quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • Quan el tractament té fins estadístics o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Dret a la limitació del tractament (Art. 18 RGPD) FORMULARI

És un dret de la persona interessada consistent a limitar el tractament de les seves dades de caràcter personal, fins que desaparegui la limitació personal del titular del dret. No s’ha de confondre amb el bloqueig de dades de la LOPD.

La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar. La limitació es pot sol·licitar quan:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o d’oposició i mentre el responsable determina si s’escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria que s’esborressin les dades, però la persona interessada s’oposa a suprimir-les.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria que s’esborressin, però la persona interessada s’oposa a suprimir-les perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre dura la limitació, el responsable només pot conservar les dades, sense fer-ne cap tractament, en els casos següents i amb el consentiment de la persona interessada:

 • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.
 • Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'estat membre corresponent.
 • El responsable ha de comunicar la limitació a cadascuna de les persones destinatàries, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d’identificar les persones destinatàries.

Dret a la portabilitat de les dades (Art. 20 RGPD) FORMULARI

La persona interessada té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

 • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.
 • En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d’acord amb l’apartat anterior, la persona interessada té dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable, quan sigui tècnicament possible.

Limitacions: no es pot exercir aquest dret quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic.